ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Szoltex webáruzban történő vásárlás lehetővé teszi, hogy Ön közvetlenül megadjon adatokat számunkra.

Az adatkezelő:

Cégnév: ”SZÖL-TEX” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe: 4034 Debrecen, Puttony u. 12.
Cégjegyzékszám: 09-09-005570

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 11557472-4641-113-09
Adószám: 11557472-2-09
Bankszámlaszám : MKB Bank Zrt. 10300002-70602115-26304881

A vállalkozás- webáruház- üzleti tevékenysége helyének postai címe: 1081 Budapest, Népszínház utca 51.
A látogató a honlapon történő regisztráció vagy a „keresési értesítés” elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az  Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

Az adatkezelés jogalapja a www.szoltex.hu weboldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

A vásárlás megkezdése előtt Önnek regisztrálnia kell weblapunkon. Ehhez kapcsolódóan Öntől bizonyos adatok megadására kérhetjük önmagáról: nevét és e-mail címét. Amennyiben vásárolni kíván, úgy korsárba helyezés után kérjük az  elérhetőségi adatain túl a szállítási és a számlázási címet is. Ezen túlmenően naplóadatok is rendelkezésre állhatnak – úgymint a Webáruház meglátogatása ideje és időtartama, a

Szolgáltatásokban bevitt keresőkifejezések.
Ön megtagadhatja bizonyos típusú adatok megadását, ez azonban befolyásolhatja a vásárlás lehetőségét.
Az Ön adatait az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk át harmadik félnek annak saját, független marketing- vagy üzleti céljára.

Kötelesek vagyunk minden ésszerű technikai intézkedést megtenni az adatok védelmére.

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a ”SZÖL-TEX” Kft.  által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy a szoltex@szoltex.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A SZÖL-TEX” Kft kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. Ha Ön hozzáférést kíván igényelni az adataihoz, forduljon ügyfélszolgálati részlegünkhöz a (http://szoltex.hu)

Csak annyi ideig őrizzük az Ön adatait, amennyi a gyűjtésüket indokló célhoz szükséges, illetve amennyit a vonatkozó szerződések vagy jogszabályok megkövetelnek.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a ”SZÖL-TEX” Kft. a  szoltex@szoltex.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.szöltex.hu/leiratkozas) jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Egyéb online szolgáltatások (pl. keresésnek megfelelő értesítés küldése) esetén a kapott értesítés alján található linkre kattintva, a regisztrált felhasználóknak a felületre bejelentkezve is módjuk van lemondani az adott szolgáltatást. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) , vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Ha a személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Adatvédelmi Törvény”) hatálya alá esik. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők (az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) pontja értelmében).